Các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến lĩnh vực y tế

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến lĩnh vực y tế

Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Thông tư Số: 15/2019/TT-BYT của Bộ y tế ngày 11 tháng 7 năm 2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, số lượng cơ cấu viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc các Bộ, ngành và địa phương.

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc trang thiết bị y tế

Cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất.

Thông tư Số: 07 năm 2018 của Bộ y tế hướng dẫn thi hành nghị định và luật dược

Thông tư Số: 07 /2018/TT-BYT: Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thực thi luật dược 2016

Nghị định này quy định về Chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược.