Đánh giá mức độ tâm thần: điểm kiểm tra tâm thần (AMTS)

2019-09-18 02:05 PM
Nó liên quan đến một loạt 10 câu hỏi, điểm 0 được đưa ra nếu bệnh nhân trả lời sai và điểm 1 nếu câu trả lời đúng được đưa ra

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Điểm kiểm tra tâm thần (AMTS) là điểm số của một bài kiểm tra để nhanh chóng đánh giá bệnh nhân cao tuổi về khả năng mắc chứng mất trí nhớ. Nó liên quan đến một loạt 10 câu hỏi. Điểm 0 được đưa ra nếu bệnh nhân trả lời sai và điểm 1 nếu câu trả lời đúng được đưa ra.

Điểm tối đa trong bài kiểm tra là 10. Khi hoàn thành đánh giá, tổng số điểm. Việc giải thích tổng số điểm như sau:

0-3 suy giảm nghiêm trọng.

4-6 suy giảm vừa phải.

> 6 bình thường.

Các câu hỏi tính điểm:

Biết tuổi.

Biết giờ hiện tại

Nhớ một địa chỉ trong suốt bài kiểm tra.

Biết năm.

Biết vị trí.

Nhận ra 2 người.

Ngày sinh.

Biết được năm của sự kiện thời thơ ấu.

Biết Chủ tịch / Quốc vương của nước mình.

Đếm từ 20 đến 1.