Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

2013-09-23 05:24 PM

Block nhĩ thất rõ ràng khoảng PR trên 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước, không gây rối loạn huyết động, không có điều trị cụ thể cần thiết.

Định nghĩa

Khoảng PR > 200ms (năm ô vuông nhỏ).

Block AV rõ ràng nếu khoảng PR > 300ms.

Ví dụ

Block nhĩ thất cấp 1 (khoảng PR > 200 ms).

Block nhĩ thất cấp 1

Block nhĩ thất rõ ràng (khoảng PR > 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước).

Block nhĩ thất rõ ràng

Nguyên nhân

Tăng trương lực phế vị.

Rèn luyện thể thao.

MI thành dưới.

Phẫu thuật van hai lá.

Viêm cơ tim (ví dụ như bệnh Lyme).

Hạ kali máu.

Các loại thuốc chặn nút AV (thuốc chẹn bêta, thuốc chẹn kênh calci, digoxin, amiodarone).

Có thể là một biến thể bình thường.

Ý nghĩa lâm sàng

Không gây rối loạn huyết động.

Không có điều trị cụ thể cần thiết.