Kiểm tra tính hợp lý trên lâm sàng

2022-10-28 10:09 AM

Khám lâm sàng hợp lý là một phần rộng lớn hơn được gọi là y học dựa trên bằng chứng, 'không nhấn mạnh trực giác, kinh nghiệm lâm sàng không hệ thống và cơ sở lý luận bệnh lý như đủ cơ sở để ra quyết định lâm sàng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Năm 1992, Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã khởi xướng một loạt các bài báo về khám lâm sàng hợp lý. Loạt bài này nhấn mạnh các điểm được thực hiện: cụ thể là các dấu hiệu và triệu chứng cung cấp thông tin quan trọng trong lý luận chẩn đoán và các đặc điểm hoạt động (độ nhạy và độ đặc hiệu) của các dấu hiệu và triệu chứng phải được xem xét trong quá trình lý luận, cũng như tỷ lệ phổ biến của căn bệnh đang được đề cập. Nói cách khác, khám lâm sàng có thể và nên hợp lý hơn, dựa trên bằng chứng thực nghiệm về giá trị tiên đoán của các dấu hiệu và triệu chứng được sử dụng trong lý luận chẩn đoán.

Khám lâm sàng hợp lý là một phần rộng lớn hơn được gọi là y học dựa trên bằng chứng, ''không nhấn mạnh trực giác, kinh nghiệm lâm sàng không hệ thống và cơ sở lý luận bệnh lý như đủ cơ sở để ra quyết định lâm sàng và nhấn mạnh việc kiểm tra bằng chứng từ nghiên cứu lâm sàng". Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng đối với thực hành y học lâm sàng có nguồn gốc từ nghiên cứu lâm sàng được tạo ra trong lĩnh vực dịch tễ học lâm sàng tương đối mới. Trước đây, dịch tễ học quan tâm đến nguyên nhân của các bệnh, và do đó quan tâm đến việc xác định rằng việc tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ nhất định gây ra một số bệnh nhất định. Vì vậy, dịch tễ học cổ điển đã được đặc trưng là nghiên cứu về sự phân bố của bệnh tật theo thời gian, địa điểm và dân tộc. Dịch tễ học lâm sàng đã mở rộng trọng tâm này để bao gồm nghiên cứu về toàn bộ quá trình lâm sàng, bao gồm chẩn đoán, điều trị, tiên lượng, phòng ngừa, đánh giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phân tích rủi ro - lợi ích. Bằng chứng từ nghiên cứu lâm sàng trong những lĩnh vực này có thể sẽ được sử dụng để cung cấp cơ sở thực nghiệm cho thực hành lâm sàng hợp lý, bao gồm cả lý luận chẩn đoán, vì ''nghệ thuật '' của việc ra quyết định lâm sàng trở thành một ngành khoa học hơn.