Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp nhanh nhĩ (PAT)

2013-09-23 04:11 PM

Nhịp tim nhanh nhĩ là một hình thức của nhịp tim nhanh trên thất, có nguồn gốc trong tâm nhĩ nhưng bên ngoài nút xoang. Cả hai rung tâm nhĩ và nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ là loại hình cụ thể của nhịp tim nhanh nhĩ.

Giới thiệu

Nhịp tim nhanh nhĩ là một hình thức của nhịp tim nhanh trên thất, có nguồn gốc trong tâm nhĩ nhưng bên ngoài nút xoang.

Cả hai rung tâm nhĩ và nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ là loại hình cụ thể của nhịp tim nhanh nhĩ.

Sinh lý bệnh

Thường là do ổ lạc chỗ duy nhất.

Cơ chế cơ bản có liên quan đến việc tái nhập, hoạt động kích hoạt hoặc gia tăng tính tự động.

Có thể kịch phát hoặc kéo dài.

Nhiều nguyên nhân trong đó có độc tính digoxin, sẹo nhĩ, dư thừa catecholamine, dị tật bẩm sinh, và có thể là vô căn.

Nhịp tim nhanh nhĩ bền vững hiếm khi có thể được nhìn thấy và có thể tiến triển đến nhịp tim nhanh gây ra bệnh cơ tim.

Các tính năng điện tâm đồ

Tần số nhĩ > 100 bpm.

Hình thái sóng P bất thường khi so sánh với sóng P xoang do nguồn gốc ngoài nút xoang.

Thường có một trục sóng P bất thường (ví dụ như đảo ngược của các đường dẫn dưới II, III, aVF).

Ít nhất ba sóng liên tiếp giống hệt sóng p lạc chỗ.

Phức bộ QRS thường có hình thái bình thường trừ khi block nhánh từ trước, đường phụ, hoặc tần số liên quan đến dẫn sai hướng.

Đường cơ sở đẳng điện (không giống như rung nhĩ).

Block AV có thể xuất hiện - điều này thường là một phản ứng sinh lý với tốc độ nhanh nhĩ, ngoại trừ trong các trường hợp ngộ độc digoxin, nơi có ức chế thực sự nút AV do ảnh hưởng tăng đối giao cảm của digoxin, dẫn đến tỷ lệ thất chậm ("PAT với block").

Ví dụ ECG

Nhịp tim nhanh nhĩ lạc chỗ

Nhịp tim nhanh nhĩ lạc chỗ:

Có nhịp tim nhanh phức bộ hẹp 120 bpm.

Mỗi phức bộ được bắt đầu bằng một sóng P bất thường - thẳng đứng trong V1, đảo ngược trong chuyển đạo dưới II, III, aVF.