Ý nghĩa nhuộm hóa học tế bào

2012-01-21 09:15 AM
Các marker bạch cầu: CD4, CD8, Biết được giảm miễn dịch trong HIV (AIDS), CD4 giảm nặng, tỷ lệ CD4/CD8 giảm nặng

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Esterase đặc hiệu

Myelo peroxidase

Periodic acid Schiff (PAS)

Soudan đen

Granulocyte alkaline phosphatase (GAP)

Xác định các dòng tế bào ung th­ư máu.

Các marker bạch cầu: CD4, CD8

Biết được giảm miễn dịch trong HIV (AIDS), CD4 giảm nặng, tỷ lệ CD4/CD8 giảm nặng.