Trục dài cạnh ức hiển thị xoang vành và động mạch chủ xuống siêu âm tim

2013-07-28 07:59 PM

Kỹ thuật trục dài cạnh ức hiển thị xoang vành và động mạch chủ xuống siêu âm tim, Trục dài cạnh ức cho thấy mối quan hệ giữa xoang mạch vành và động mạch chủ xuống

Nhịp xoang

Trục dài cạnh ức (parasternal) cho thấy mối quan hệ giữa xoang mạch vành (mũi tên) và động mạch chủ xuống (DA). Ao, động mạch chủ, LA, trái nhĩ; LV, tâm thất trái.