Tồn tại lỗ bầu dục (ovale) với shunt ngược chiều siêu âm tim

2013-07-26 09:21 PM

Kỹ thuật hình ảnh tồn tại lỗ bầu dục (ovale) với shunt ngược chiều siêu âm tim.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tốn tại lỗ bầu dục 

Hình ảnh bốn buồng từ mỏm ghi lại ở bệnh nhân 30 tuổi với một sự kiện gần đây. Chất tương phản được tiêm vào tĩnh mạch đã làm mờ tâm nhĩ phải và tâm thất phải. Một lượng nhỏ tương phản được nhìn thấy trong tâm nhĩ trái và tâm thất trái phù hợp với lỗ ovale bao gồm shunt từ phải sang trái.