Phản âm vang siêu âm tim

2013-06-27 09:57 PM
Yếu tố vật lý ảnh hưởng đến phản âm vang siêu âm tim!

 

 

 

Vật âm vang được thể hiện. A: Nguồn gốc của vật âm vang là màng ngoài tim sau, phản xạ rất mạnh. Điều này tạo ra những ảo ảnh của một cấu trúc thứ hai sau tim. Trong trường hợp này, dòng thứ hai (xa mũi tên) là khoảng cách lần hai từ đầu dò như những tiếng vọng màng ngoài tim thực tế. B: Một lòng động mạch chủ thứ hai xuất hiện xa giảm dần (DA) trong mặt cắt dưới bờ sườn. Những ảo ảnh thứ hai rõ ràng với hình ảnh hai chiều (*, B) và hình ảnh siêu âm Doppler màu (C). LV, tâm thất trái; RV, tâm thất phải.

Bài xem nhiều nhất

Bóng cản xương sườn trên siêu âm tim

Hình ảnh bóng cản xương sườn trên siêu âm tim!

Ảnh hưởng của tần số đầu dò trên hình ảnh siêu âm tim

Yếu tố vật lý và thiết bị ảnh hưởng đến hình ảnh siêu âm tim!

Cục máu đông thất trái vùng mỏm tim với độ tương phản siêu âm tim

Kỹ thuật cục máu đông thất trái vùng mỏm tim với độ tương phản siêu âm tim!

Dòng đổ đầy tâm thất phải siêu âm tim

Dòng chảy đổ đầy tâm thất phải được hiển thị, Một phần của tâm thất trái được thấy trong mặt phẳng quét

Ảnh hưởng của gain trên hình ảnh siêu âm tim

Yếu tố vật lý thiết bị gain ảnh hưởng đến hình ảnh siêu âm tim!

Bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim

Kỹ thuật bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim!

Mặt cắt trục dài cạnh ức siêu âm tim

Kỹ thuật siêu âm tim mặt cắt trục dài cạnh ức!

Hỗn tạp hình ảnh gần trên siêu âm tim

Đỉnh buồng thất này chứng tỏ một vật gọi là hỗn tạp phạm vi gần, đây là kết quả của các dao động biên độ cao phát ra bởi đầu dò và là một nguồn chung của sự giải thích sai

Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức

Kỹ thuật giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức!

Trục dài cạnh ức hiển thị xoang vành và động mạch chủ xuống siêu âm tim

Kỹ thuật trục dài cạnh ức hiển thị xoang vành và động mạch chủ xuống siêu âm tim, Trục dài cạnh ức cho thấy mối quan hệ giữa xoang mạch vành và động mạch chủ xuống