Phản âm vang siêu âm tim

2013-06-27 09:57 PM

Yếu tố vật lý ảnh hưởng đến phản âm vang siêu âm tim!

 

Âm vang siêu âm

 Âm vang siêu âm

Âm vang siêu âm 

Vật âm vang được thể hiện. A: Nguồn gốc của vật âm vang là màng ngoài tim sau, phản xạ rất mạnh. Điều này tạo ra những ảo ảnh của một cấu trúc thứ hai sau tim. Trong trường hợp này, dòng thứ hai (xa mũi tên) là khoảng cách lần hai từ đầu dò như những tiếng vọng màng ngoài tim thực tế. B: Một lòng động mạch chủ thứ hai xuất hiện xa giảm dần (DA) trong mặt cắt dưới bờ sườn. Những ảo ảnh thứ hai rõ ràng với hình ảnh hai chiều (*, B) và hình ảnh siêu âm Doppler màu (C). LV, tâm thất trái; RV, tâm thất phải.