Hỗn tạp hình ảnh gần trên siêu âm tim

6/27/2013 10:40:00 PM
Đỉnh buồng thất này chứng tỏ một vật gọi là hỗn tạp phạm vi gần, đây là kết quả của các dao động biên độ cao phát ra bởi đầu dò và là một nguồn chung của sự giải thích sai

 

Hỗn tạp hình ảnh gần trên siêu âm tim

Đỉnh buồng thất này chứng tỏ một vật gọi là hỗn tạp phạm vi gần (mũi tên). Đây là kết quả của các dao động biên độ cao phát ra bởi đầu dò và là một nguồn chung của sự giải thích sai. LA, trái nhĩ; LV, lại tâm thất.