Shunt từ nhĩ phải qua nhĩ trái do khuyết vách nhĩ siêu âm tim cản âm

2013-07-09 11:58 AM

Kỹ thuật shunt từ nhĩ phải qua nhĩ trái do khuyết vách nhĩ siêu âm tim cản âm!

Thông liên nhĩ

Hình ảnh bốn buồng từ mỏm ghi lại khiếm khuyết vách ngăn tâm nhĩ sau khi tiêm tĩnh mạch chất tương phản. Lưu ý dạng mờ của tâm nhĩ phải và tâm thất phải và số lượng đáng kể chất tương phản xuất hiện trong tâm nhĩ trái, phù hợp với một shunt phải sang trái ở vách tâm nhĩ, sau đó xác nhận là khiếm khuyết nhĩ - thông liên nhĩ thứ phát.