Dòng đổ đầy tâm thất phải siêu âm tim

2013-07-28 08:01 PM

Dòng chảy đổ đầy tâm thất phải được hiển thị, Một phần của tâm thất trái được thấy trong mặt phẳng quét

Dòng chảy đổ đầy tâm thất phải

Dòng chảy đổ đầy tâm thất phải

Dòng chảy đổ đầy tâm thất phải (RV) được hiển thị. Trên: Một phần của tâm thất trái (LV) được thấy trong mặt phẳng quét. Dưới: Gập góc hơn nữa không bao gồm tâm thất trái và chỉ tâm nhĩ phải (RA) và tâm thất phải.