Giãn buồng thất với độ tương phản thất trái siêu âm tim

2013-07-08 08:46 AM

Kỹ thuật xem giãn buồng thất với độ tương phản thất trái siêu âm tim!

Giãn buồng tâm thất

Siêu âm tim cản âm cho thấy dạng thất trái mờ (chất perfluorocarbon-based) được ghi lại ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn và dày bất thường của các bức thành đỉnh và bên. Sau khi tiêm cản âm, lưu ý các khu vực tương phản đầy trong thành tâm thất trái dày, đại diện đặc trưng của giãn buồng thất.