Giãn buồng thất với độ tương phản thất trái siêu âm tim

2013-07-08 08:46 AM
Kỹ thuật xem giãn buồng thất với độ tương phản thất trái siêu âm tim!

Siêu âm tim cản âm cho thấy dạng thất trái mờ (chất perfluorocarbon-based) được ghi lại ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn và dày bất thường của các bức thành đỉnh và bên. Sau khi tiêm cản âm, lưu ý các khu vực tương phản đầy trong thành tâm thất trái dày, đại diện đặc trưng của giãn buồng thất.

Bài xem nhiều nhất