Hình mờ cản âm dạng thất trái siêu âm tim

2013-07-08 08:25 AM

Kỹ thuật hình mờ cản âm dạng thất trái siêu âm tim!

Hình mờ cản âm

Ví dụ hình thất trái mờ sau khi tiêm tĩnh mạch tương phản perfluorocarbon. Trên bên trái: Hình ảnh siêu âm tim bốn buồng từ mỏm. Lưu ý hình nghèo nàn của đỉnh và thành bên. Ba tấm khác đã được ghi nhận sau khi tiêm tĩnh mạch tương phản perfluorocarbon. Lưu ý việc phân định tuyệt vời của khoang thất trái, và (đỉnh bốn buồng) mờ dạng khoang đầy đủ và khả năng để xác định đầy đủ đỉnh và thành bên (phía dưới bên trái).