Trục dài cạnh ức (Parasternal) siêu âm tim

28/07/2013 10:44
Hình ảnh trục dài cạnh ức (Parasternal) siêu âm tim!

Hình ảnh trục dài cạnh ức cho thấy. Ao, động mạch chủ, LA, trái nhĩ; LV, lại thất; RV, tâm thất phải.