Ảnh hưởng của gain trên hình ảnh siêu âm tim

2013-06-27 09:16 PM

Yếu tố vật lý thiết bị gain ảnh hưởng đến hình ảnh siêu âm tim!

 

Hình ảnh siêu âm trục dài cạnh ức trái chỉ rõ 

Hình ảnh siêu âm trục dài cạnh ức trái chỉ rõ hiệu quả của gain về sự xuất hiện trên hình ảnh siêu âm tim. A: Gain được điều chỉnh phù hợp cho phép ghi lại tất cả các thông tin có liên quan. B: Gain quá cao được sử dụng, bóp méo hình ảnh, giảm độ phân giải, và tăng tiếng ồn.