Ảnh hưởng của tần số đầu dò trên hình ảnh siêu âm tim

2013-06-27 09:06 PM

Yếu tố vật lý và thiết bị ảnh hưởng đến hình ảnh siêu âm tim!

 

Ảnh hyưởng của đầu dò 

Những ảnh hưởng của tần số đầu dò khác nhau về chất lượng hình ảnh và sự xuất hiện được thể hiện. A: Một đầu dò 3.0 MHz được sử dụng để ghi lại hình ảnh trục ngắn. B: Cùng một hình ảnh được ghi lại bằng cách sử dụng đầu dò 5.0 MHz.