Tác động của các chỉ số cơ học trên hình ảnh siêu âm tim thất trái

2013-07-03 08:51 AM

kỹ thuật tác động của các chỉ số cơ học trên hình ảnh siêu âm tim thất trái!

Hình ảnh siêu âm thất trái

Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm ghi lại ở bệnh nhân thể hiện sự tác động của chỉ số cơ học xuất hiện tương phản. Trên: Hình ảnh đã được ghi lại có chỉ số cơ học là 0,3 và thấy mờ dạng suốt của tất cả bốn ngăn tim. Phía dưới: Hình ảnh đã được ghi lại 10 giây sau có chỉ số cơ học 1.0. Lưu ý việc thiếu hoàn toàn tương phản trong các khu vực gần và tính chất xoáy đổ đầy một phần trong khu vực xa.