Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải)

2012-07-02 02:18 PM
Block nhánh phải với phì đại thất phải, Trục điện tim lệch phải, RAD right axis deviation, Trục QRS từ dương 90 độ đến dương 270 độ

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải, r' ≥ 15 mm ở đạo trình V1)

Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải, r' ≥ 15 mm ở đạo trình V1)

Trục điện tim lệch phải (RAD - right axis deviation): Trục QRS từ dương 90 độ đến dương 270 độ.