Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải)

2012-07-02 02:18 PM
Block nhánh phải với phì đại thất phải, Trục điện tim lệch phải, RAD right axis deviation, Trục QRS từ dương 90 độ đến dương 270 độ

Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải, r' ≥ 15 mm ở đạo trình V1)

Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải, r' ≥ 15 mm ở đạo trình V1)

Trục điện tim lệch phải (RAD - right axis deviation): Trục QRS từ dương 90 độ đến dương 270 độ.