Trưởng khoa huyết học lâm sàng: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 11:05 AM

Tổ chức công tác tuyền truyền giáo dục phòng chống các bệnh lây lan theo đường máu và vân động hiến máu nhân đạo.

Thực hiện nhiệm, vụ quyền hạn chung của trong khoa, trưởng khoa lâm sàng và  trưởng khoa nội, trưởng khoa huyết học lâm sàng có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa truyền máu.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong truyền máu.

Tổ chức thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tổ chức công tác tuyền truyền giáo dục phòng chống các bệnh lây lan theo đường máu và vân động hiến máu nhân đạo

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.