Quy chế kế hoạch bệnh viện

2012-09-24 06:49 AM

Sau khi được cấp trên duyệt kế hoạch, giám đốc bệnh viện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác của bệnh viện.

Quy định chung

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác, báo cáo cấp có thẩm quyền duyệt.

Căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt, giám đốc bệnh viện tổ chức thực hiện.

Giám đốc bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả sau khi thực hiện.

Quy định cụ thể

Cơ sở xây dựng kế hoạch

Các nguồn lực của bệnh viện.

Tình hình thực tế của địa phương.

Chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển khoa học kĩ thuật của bệnh viện.

Quy trình xây dựng kế hoạch

Trưởng các khoa, trưởng các phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình.

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tập hợp kế hoạch của các khoa, phòng, lấy ý kiến đóng góp của hội đồng khoa học kĩ thuật bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện xem xét, cân đối, hoàn chỉnh kế hoạch công tác của bệnh viện, báo cáo cấp có thẩm quyền duyệt.

Tổ chức thực hiện kế hoạch

Sau khi được cấp trên duyệt kế hoạch, giám đốc bệnh viện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác của bệnh viện.

Trưởng khoa, trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lí, đôn đốc chỉ đạo thực hiện trong phạm vi trách nhiệm.

Mọi thành viên trong bệnh viện có trách nhiệm phấn đấu, hoàn thành tốt kế hoạch công tác được giao.

Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch

Trưởng khoa, trưởng phòng có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị. Sơ kết rút kinh nghiệm hàng tháng, gửu báo cáo lên giám đốc qua phòng kế hoạch tổng hợp.

Phòng kế hoạch tổng hợp theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng; tổng hợp báo cáo và điều chỉnh kế hoạch nếu cần để trình giám đốc.

Sơ kết và tổng kết

Các khoa, phòng sơ kết hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm (12 tháng).

Bệnh viện tổ chức sơ kết  tháng và tổng kết năm (12  tháng).

Lịch sơ kết, tổng kết khoa, phòng và bệnh viện thực hiện đúng quy chế họp.

Điều chỉnh kế hoạch

Khoa, phòng muốn điều chỉnh kế hoạch phải báo cáo rõ lí do và được giám đốc duyệt.

Bệnh viện muốn điều chỉnh kế hoạch phải báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt.

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic