Trưởng khoa nội: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 09:37 AM

Theo dõi sát sao việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ và mọi tai biến do dùng thuốc để xử lý kịp thời cho người bệnh.

Thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa nội có nhiệm vụ. quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

Sử dụng có hiệu quả các phương tiện cận lâm sàng trong chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị.

Theo dõi sát sao việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ và mọi tai biến do dùng thuốc để xử lý kịp thời cho người bệnh.

Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế sử dụng thuốc.

Thực hiện đúng Quy chế bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.