Quy chế khen thưởng kỷ luật trong bệnh viện

2012-09-24 08:04 PM

Cá nhân, tập thể vi phạm kỉ luật phải viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, thông qua khoa, phòng góp ý kiến, lập biên bản chuyển đến phòng tổ chức cán bộ để trình giám đốc bệnh viện.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Quy định chung

Khen thưởng, kỷ luật là một biện pháp quản lý Nhà nước nhằm động viên và giáo dục các thành viên trong bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng, kỷ luật phải kịp thời, công khai, công bằng; lấy giáo dục làm gốc, dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

Tổ chức các phong trào thi đua liên tục, nêu gương người tốt, việc tốt.

Quy định cụ thể

Nội dung khen thưởng, kỉ luật

Thực hiện quy định của luật lao động, quy định về y đức và quy chế bệnh viện.

Trách nhiệm về việc khen thưởng, kỉ luật

Giám đốc bệnh viện là chủ tịch hội đồng.

Trưởng phòng, trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức, xem xét để đề nghị khen thưởng, kỉ luật theo quy định hiện hành.

Hội đồng thi đua, hội đồng kỉ luật được thành lập làm nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc bệnh viện .

Cách tiến hành

Khen thưởng:

Cá nhân, tập thể viết báo cáo thành tích theo tiêu chuẩn quy định.

Thông qua khoa, phòng bình chọn công khai, dân chủ; chọn những cá nhân, tập thể tiên tiến đề nghị giám đốc bệnh viện xét duyệt.

Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét và đề nghị mức độ khen thưởng.

Mức khen thưởng ở bệnh viện do giám đốc quyết định.

Mức khen thưởng do cấp trên, giám đốc bện viện làm báo cáo gửi lên cấp trên.

Giám đốc bệnh viện tổ chức công nhận và trao giải thưởng nghiêm túc, đúng thủ tục quy định của Nhà nước và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến; phổ biến những bài học kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong bệnh viện.

Kỷ luật:

Cá nhân, tập thể vi phạm kỉ luật phải viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, thông qua khoa, phòng góp ý kiến, lập biên bản chuyển đến phòng tổ chức cán bộ để trình giám đốc bệnh viện.

Thi hành kỉ luật lao động theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Quyền đề nghị và khiếu nại

Các thành viên trong bệnh viện bị thi hành kỉ luật, sau khi đã cố gắng làm việc, sửa chữa sai lầm khuyết điểm thì có quyền đề nghị hội đồng xét xoá bỏ hiệu lực của kỉ luật.

Các thành viên trong bệnh viện có quyền khiếu nại về mức độ kỷ luật, giám đốc bệnh viện có trách nhiệm giải quyết kịp thời.