Hội đồng khoa học bệnh viện: nhiệm vụ và quyền hạn

2012-09-23 07:44 AM

Các uỷ viên hội đồng bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm quản lí thuộc các lĩnh vực chuyên khoa do giám đốc lựa chọn và quyết định.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhiệm vụ

Hội đồng khoa học bệnh viện là tổ chức tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề sau:

Xây dựng định hướng về công tác nghiên cứu khoa học.

 Kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của bệnh viện

Kế hoạch đào tạo cán bộ.

Kế hoạch đầu tư, mua sắm: Thiết bị y tế, thuốc và các yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của bệnh viện.

Giám định kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh và thẩm định các để tài nghiên cứu.

Các vấn đề khác mà giám đốc cần tham khảo.

Tổ chức

Các uỷ viên hội đồng bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm quản lí thuộc các lĩnh vực chuyên khoa do giám đốc lựa chọn và quyết định.

Chủ tịch hội đồng là người có trình độ kỹ thuật cao, có phẩm chất đạo đức tốt do giám đốc cử.

Uỷ viên thường trực kiêm Thư kí hội đồng là Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Làm việc

Họp định kì: Mỗi năm họp 4 kì do chủ tịch hội đồng triệu tập sau khi có ý kiến thống nhất của giám đốc.

Họp bất thường do giám đốc yêu cầu, chủ tịch hội đồng triệu tập.

Nội dung họp:

Giám đốc trình bày trước hội đồng những nội dung cần tư vấn đã nêu ở phần I hoặc những vấn đề cần trao đổi.

Hội đồng tham luận phân tích và đề xuất ý kiến để giám đốc xem xét quyết định .

Thư kí hội đồng có trách nhiệm ghi biên bản và biên bản được thông qua hội đồng.