Bác sỹ giải phẫu bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

9/23/2012 8:22:24 PM
Đọc các tiêu bản tổ chức tế bào học, kí xác nhận kết quả của các tiêu bản giải phẫu bệnh, trường hợp khó phải báo cáo bác sĩ trưởng khoa.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bác sĩ xét nghiệm và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa giải phẫu bệnh, quy chế giải quyết người bệnh tử vong, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế xử lý chất thải.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về các công việc được phân công.

Tiếp đón người bệnh đến khám theo quy chế công tác khoa khám bệnh, thực hiện thủ thuật sinh thiết để chẩn đoán.

Khám nghiệm tử thi chẩn đoán đại thể và lấy bệnh phẩm xét nghiệm.

Đọc các tiêu bản tổ chức tế bào học, kí xác nhận kết quả của các tiêu bản giải phẫu bệnh, trường hợp khó phải báo cáo bác sĩ trưởng khoa.

Quyền hạn

Có quyền hạn của bác sĩ xét nghiệm.

Đọc kết quả chẩn đoán.