Trưởng khoa tâm thần: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 11:11 AM

Tổ chức công tác giám định pháp y tâm thần theo đúng chế độ quy định khi được cấp có thẩm quyền trưng cầu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa tâm thần có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa tâm thần, quy chế công tác khoa nội.

Tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt công tác phòng bệnh, chữa bệnh và tái thích ứng xã hội cho người bệnh tâm thần tại khoa và hướng dẫn cho người bệnh hoà nhập cộng đồng.

Tổ chức công tác giám định pháp y tâm thần theo đúng chế độ quy định khi được cấp có thẩm quyền trưng cầu.

Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ tâm thần cho cộng đồng

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.