Trưởng khoa nội tim mạch: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 09:39 AM

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nội tim mạch có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt đông của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

Sắp xếp bố trí các buồng bệnh liên hoàn hợp lí tạo điều kiện thuận lợi chăm sóc người bệnh tim mạch.

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế công tác khoa nội, quy định kĩ thuật bệnh viện. chức trách công tác của các thành viên trong khoa.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh tim mạch trong bệnh viện và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.