Trưởng khoa vi sinh: nhiệm vụ quyền hạn

9/23/2012 1:07:37 PM
Có trách nhiệm quản lí các hoá chất độc, các chủng virus, vi khuẩn phân lập theo đúng kĩ thuật bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chống lây nhiễm.

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm trưởng khoa vi sinh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

Sắp xếp các labô của khoa liên hoàn, hợp lí đảm bảo công tác chuyên môn và tránh lây nhiễm.

Thực hiện các xét nghiệm vi sinh để đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh vịên.

Có trách nhiệm báo cáo ngay giám đốc khi phát hiện mầm bệnh gây dịch nguy hiểm.

Tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch khi được giám đốc phân công.

Có trách nhiệm quản lí các hoá chất độc, các chủng virus, vi khuẩn phân lập theo đúng kĩ thuật bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chống lây nhiễm.

Tham gia công tác kiểm tra vô khuẩn, khử khuẩn chung trong toàn bệnh viện.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm.