Trưởng khoa mắt: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 12:26 PM

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa mắt, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác phẫu thuật gây mê hồi sức.

Thực hiện nhiệm vu, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa nội và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa mắt có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa mắt, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác phẫu thuật gây mê - hồi sức.

Đảm bảo vô khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho người mắc bệnh mắt gây dịch theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống bệnh mắt tại khoa và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.