Trưởng khoa chống nhiễm khuẩn bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 01:12 PM

Phối hợp và các khoa, phòng có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về vô khuẩn và thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện theo định kì hoặc đột xuất.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa chống nhiễm khuẩn các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

Tổ chức sắp xếp các nơi làm việc của khoa liên hoàn, hợp lí đảm bảo công tác, chuyên môn.

Tổ chức tốt quy định kĩ thuật bệnh viện về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế. Thực hiện tẩy uế, giặt là, khử khuẩn đổ vải theo đúng quy định.

Phối hợp và các khoa, phòng có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về vô khuẩn và thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện theo định kì hoặc đột xuất.

Chỉ đạo công tác thu gom và xử lí chất thải chuyên môn theo đúng quy chế xử lí chất thải bệnh viện.

Tổ chức tuyên truyền vệ sinh chung và phòng chống bệnh thông thường trong

Quyền hạn

Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa.

Kiểm ra công tác vệ sinh, vô khuẩn trong các khoa, phòng bệnh viện.