Quy chế thông tin báo cáo bệnh viện

2012-09-24 10:02 AM

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng, trình giám đốc phê duyệt để gửi lên cấp trên quản lí trực tiếp theo quy định.

Quy định chung

Thông tin, báo cáo là một nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện:

Về công tác quản lí là trách nhiệm của giám đốc, các trưởng phòng, trưởng khoa.

Về chuyên môn kĩ thuật là trách nhiệm của mọi thành viên trong bệnh viện.

Thông tin, báo cáo của bệnh viện phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Báo cáo thường quy phải theo đúng các biểu mẫu quy định thống nhất:

Thông tin phải chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Khi có những vụ, việc diễn biến đột xuất:

Mọi thành viên trong bệnh viện phải báo cáo ngay lên cấp trên trực tiếp.

Giám đốc bệnh viện phải báo cáo kịp thời lên cấp trên quản lí trực tiếp

Quy định cụ thể

Thông tin, báo cáo thường quy của bệnh viện phải thiết thực phục vụ có hiệu quả trong quản lí khám bệnh, chữa bệnh, các nguồn lực, thực hiện nghiêm chỉnh theo các cột, mục đã quy định của biểu mẫu.

Thời gian báo cáo: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng theo quy định.

Chế độ báo cáo:

Báo cáo thường quy:

Trưởng khoa, trưởng phòng báo cáo theo mẫu quy định về phòng kế hoạch tổng hợp.

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng, trình giám đốc phê duyệt để gửi lên cấp trên quản lí trực tiếp theo quy định.

Báo cáo đột xuất:

Khi có những vụ, việc diễn biến bất thường: thảm hoạ, dịch bệnh, tai nạn điều trị , mất an ninh trật tự... giám đốc bệnh viện và các cấp quản lí khẩn trương, trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời vụ, việc xảy ra theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành; đồng thời phải báo cáo lên cấp trên quản lí trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo…

Hệ thống thu thập thông tin, báo cáo:

Trưởng khoa, trưởng phòng phân công viên chức thực hiện thu thập thông tin và báo cáo hàng ngày, hàng tuần gửi về phòng kế hoạch tổng hợp.

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tổng họp báo cáo theo mẫu quy định.

Giám đốc bệnh viện xem xét, kí duyệt báo cáo gửi lên cấp trên theo quy định.

Viên chức làm công tác thu thập thông tin, thống kê báo cáo phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về thống kê - tin học; số lượng và trình độ đào tạo viên chức thống kê - tin học theo quy mô từng bệnh viện; viên chức này và các hoạt  động về thông tin, báo cáo do phòng kế hoạch tổng hợp quản lí.

Viên chức làm công tác thống kê, tin học phải có trách nhiệm bảo đảm số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm trước giám đốc bênh viện về các số liệu đó.

Giám đốc có trách nhiệm tạo điều kiện để công tác thu thập thông tin, thống kê báo cáo trong bệnh viện có chất lượng.

Các cá nhân quản lí và sử dụng thông tin, số đều phải có trách nhiệm quản lí chặt chẽ theo quy định về lưu trữ và an ninh chính trị của Nhà nước.