Quy chế công tác nghiên cứu khoa học công nghệ

2012-09-24 07:59 PM

Hội đồng khoa học kỹ thuật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ hàng quý, họp bất thường do giám đốc bệnh viện yêu cầu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Quy định chung

Nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật mới là một nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và kĩ thuật, phù hợp với định hướng chiến lược của ngành và dựa trên cơ sở phát triển của đơn vị.

Tuỳ theo khả năng và điều kiện của đơn vị, đăng ký các đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở cấp Bộ và cấp Nhà nước.

Mở rộng hợp tác khoa học kĩ thuật trong nước và ngoài nước theo quy định.

Tạo mọi nguồn kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật mới theo đúng quy định.

Quy định cụ thể

Hội đồng khoa học kỹ thuật

Chức năng tư vấn cho giám đốc bệnh viện về:

Kế hoạch hoạt động chung của bệnh viện.

Phương hướng kế hoạch nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Ứng dụng, phát triển kỹ thuật chuyên môn.

Phương hướng, kế hoạch đào tạo cán bộ.

Hợp tác quốc tế, hợp tác trong và ngoài ngành về khoa học - công nghệ, kỹ thuật. - Chỉ đạo tuyến, thông tin, xuất bản tài liệu, tư liệu khoa học kỹ thuật và giáo dục sức khoẻ.

Tổ chức:

Hội đồng gồm từ 5 đến 15 người tuỳ theo số lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, do giám đốc bệnh viện chỉ định hoặc do cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị giới thiệu và bầu phiếu kín.

Chủ tịch hội đồng là phó giám đốc chuyên môn hoặc cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, có uy tín trong đơn vị.

Hội đồng có từ 1 hoặc 2 phó chủ tịch hội đồng, do toàn thể hội đồng bầu phiếu kín.

Thư ký hội đồng là viên chức chuyên trách hay kiêm nhiệm quản lý khoa học - công nghệ và kỹ thuật, thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện.

Hội đồng khoa học kỹ thuật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ hàng quý, họp bất thường do giám đốc bệnh viện yêu cầu.

Kinh phí hoạt động dược chi từ nguồn tài chính được cấp cho hoạt động khoa học-công nghệ và kỹ thuật.

Quản lý, hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và kỹ thuật:

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Thông báo định hướng hoạt động khoa học - công nghệ và kỹ thuật của Nhà nước, chiến lược của Ngành để các khoa, phòng, cán bộ khoa học nghiên cứu và đề xuất nội dung.

Chỉ đạo cán bộ quản lý khoa học - công nghệ thu thập đề cương nghiên cứu theo mẫu quy định.

Lấy ý kiến đóng góp của hội đồng khoa học kỹ thuật về:

Nội dung nghiên cứu, số lượng đề tài.

Nguồn tài chính, cán bộ và thời gian nghiên cứu.

Lựa chọn theo thứ tự ưu tiên.

Tổng hợp ý kiến hội đồng, lựa chọn nội dung ưu tiên nghiên cứu, trình cơ quan quản lý cấp trên.

Lập kế hoạch khoa học - công nghệ và kỹ thuật.

Trình cơ quan quản lý cấp có thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện

Giám đốc bệnh viện:

Thông báo danh mục các đề tài được duyệt và cấp quản lý.

Giao nhiệm vụ cho các chủ nhiệm đề tài.

Duyệt phân bổ kinh phí.

Ra quyết định điều chỉnh tiến độ nghiên cứu, thay đổi chủ nhiệm đề tài nghiên cứu (nếu có).

Cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học - công nghệ và kỹ thuật:

Giám sát tiến độ, nội dung nghiên cứu.

Dự kiến và trình giám đốc bệnh viện duyệt cấp kinh phí.

Tổng hợp báo cáo tiến độ trình giám đốc bệnh viện.

Phối hợp với kế toán trưởng giám sát chi tiêu tài chính.

Chủ nhiệm đề tài

Chịu trách nhiệm trước giám đốc về: nội dung, tiến độ nghiên cứu; báo cáo định kỳ: lập dự toán tài chính và chi tiêu theo nội dung được duyệt.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả khoa học của đề tài, giao nộp đủ sản phẩm nghiên cứu của đề tài.

Kế toán trưởng

Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài lập dự toán.

Tổng hợp chứng từ: trình giám đốc bệnh viện hàng quý.

Cùng giám đốc bệnh viện ký các hợp đồng kinh tế.

Chịu trách nhiệm về thu, chi, quyết toán tài chính trước giám đốc bệnh viện cơ quan tài chính và cơ quan quản lý khoa học chủ quản cấp trên.

Thống kê và lưu trữ chứng từ từ chính theo luật ngân sách.

Đánh giá nghiệm thu kết qủa nghiên cứu khoa học công nghệ và kỹ thuật

Quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc bệnh viện:

Yêu cầu các chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng kết nghiên cứu, quyết toán tài chính.

Thành lập hội đồng nghiệm thu khoa học kỹ thuật cấp cơ sở: nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức các đề tài cấp cơ sở, nghiệm thu cơ sở các đề tài cấp trên quản lý; đề nghị cấp quản lý nghiệm thu kết quả nghiên cứu

Có biện pháp giải quyết các đề tài không hoàn thành theo kế hoạch.

Chủ nhiệm đề tài

Giao nộp báo cáo tổng kết toàn diện về kết quả nghiên cứu theo quy định.

Giao nộp các sản phẩm do nghiên cứu tạo ra, đúng số lượng, chất lượng

Thống kê các thiết bị được mua bằng kinh phí nghiên cứu.

Nộp quyết toán đã được kế toán trưởng chấp nhận.

Báo cáo trình hội đồng nghiệm thu khoa học kỹ thuật cấp cơ sở

Hoàn chỉnh tài liệu, báo cáo trình hội đồng cấp quản lý nghiệm thu chính thức kết quả khoa học của đề tài.

Họp thanh lý hợp đồng hoặc nghiệm thu tài chính.

Cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học - công nghệ và kỹ thuật

Soạn thảo văn bản các hội đồng nghiệm thu.

Làm thư ký cho các hội đồng.

Đăng ký kết quả nghiên cứu với cơ quan quản lý chuyên trách, xác lập quyền tác giả của cá nhân và nhóm nghiên cứu.