Trưởng phòng vậy tư thiết bị y tế bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 09:23 AM

Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù; tổng hợp thành kế hoạch chung trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng vật tư - thiết bị y tế chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện công tác quản lí và sử dụng mọi vật tư, thiết bị y tế.

Nhiệm vụ

Lập kế hoạch công tác vật tư - thiết bị y tế trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù; tổng hợp thành kế hoạch chung trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức đấu thầu việc mua sắm, sửa chữa thanh lí vật tư, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhận xét để báo cáo giám đốc.

Kiểm tra công tác an toàn và vệ sinh lao động; đặc biệt chú ý các loại thiết bị y tế trực tiếp điều trị người bệnh.

Phân công người thường trực liên tục 24 giờ để giải quyết những yêu cầu đột xuất về thiết bị y tế phục vụ người bệnh.

Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của bệnh viện; các bệnh viện tuyến dưới có nhu cầu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng có hiệu quả thiết bị y tế.

Quyền hạn

Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

Nhận xét từng thành viên trong phòng về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ để trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt, kỉ luật.

Kiểm tra các đơn vị trong viện về quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế theo quy định.

Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.