Trưởng khoa nội cơ xương khớp: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 09:41 AM

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội, tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh cơ xương khớp trong bệnh viện và tại cộng đồng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vu, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nội cơ - xương - khớp có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh cơ - xương - khớp trong bệnh viện và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.