Trưởng khoa ung bướu: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 01:02 PM

Trực tiếp kiểm tra an toàn bức xạ, có kế hoạch phòng chống sự cố bức xạ, tổ chức tốt công tác tiêu độc, tẩy uế và xử lí chất thải phóng xạ theo đúng pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa nội, trưởng khoa ngoại và trưởng khoa y học hạt nhân, trưởng khoa ung bướu (điều trị tia xạ) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ung bướu (điều trị tia xạ) quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa học hạt nhân.

Tổ chức thực hiện phẫu thuật khối u theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tổ chức thực hiện điều trị tia xạ, điều trị hoá chất cho người bệnh theo đúng quy chế công tác khoa y học hạt nhân và quy chế công tác khoa nội.

Quản lí và bảo quản tốt thiết bị phóng xạ theo pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ.

Trực tiếp kiểm tra an toàn bức xạ, có kế hoạch phòng chống sự cố bức xạ, tổ chức tốt công tác tiêu độc, tẩy uế và xử lí chất thải phóng xạ theo đúng pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ.

Phối hợp với y tế cơ sở phát hiện sớm ung, bướu tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.

Chỉ định điều trị tia xạ và liều lượng tia xạ cho người bệnh.