Quy chế khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu

2012-09-24 08:43 PM

Giá thu viện phí khám bệnh, chữa bệnh, được tính trên cơ sở hạch toán và được cấp trên quản lý trực tiếp duyệt.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Quy định chung

Thực hiện công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh, mọi người bệnh được bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh theo bệnh lí, việc chăm sóc theo yêu cầu là người bệnh được tự chọn dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp.

Giá thu viện phí khám bệnh, chữa bệnh, được tính trên cơ sở hạch toán và được cấp trên quản lý trực tiếp duyệt.

Quy định cụ thể

Khoa khám bệnh

Người bệnh đến khám bệnh phải:

Thực hiện qui chế công tác khoa khám bệnh.

Có giấy đề nghị thoả thuận khám bệnh, chữa bệnh theo quy định

Trưởng khoa khám bệnh phải thông báo, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ về qui định khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Tổ chức phục vụ theo yêu cầu, bảo đảm chất lượng khám bệnh.

Tổ chức thanh quyết toán kịp thời.

Khoa điều trị

Người bệnh vào điều trị theo yêu cầu phải:

Thực hiện đúng nội qui của khoa điều trị.

Có chỉ định của bác sĩ khoa khám bệnh.

Có giấy đề nghị thoả thuận nằm điều trị theo yêu cầu (theo mẫu qui định) .

Ứng trước một khoản tiền theo qui định của bệnh viện và được thanh toán một lần khi ra viện, có hoá đơn tài chính; không phải nộp bất cứ một khoản lệ phí nào khác

Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:

Thông báo, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ về qui định điều trị theo yêu cầu các người bệnh và gia đình người bệnh.

Dùng thuốc theo chỉ định, khi cần thuốc đặc biệt mà bệnh viện không có thì khoa dược phải cung ứng theo đơn chỉ định.

Chỉ định chế độ ăn uống theo bệnh lí, tổ chức phục vụ người bệnh tại giường

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Tổ chức một số buồng bệnh phục vụ điều trị theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng tốt.

Tổ chức thanh quyết toán kịp thời theo thực chi và khung giá dịch vụ qui định, đã được cấp trên trực tiếp duyệt.