Quy chế quản lý lao động bệnh viện

2012-09-24 10:06 AM

Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Quy định chung

Khám bệnh chữa bệnh trong bệnh viện là lao động khoa học kĩ thuật.

Quản lí lao động là quản lí thời gian, hiệu quả khoa học kĩ thuật mà người lao động thực hiện.

Người lao động phải được đào tạo liên tục để nâng cao trình độ.

Người lao động phải được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần để họ yên tâm làm việc.

Quy định cụ thể

Quản lí thời gian lao động

Ngày công của người lao động được lính theo quy định của Bộ lao động Thương binh - Xã hội.

Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Trưởng khoa, trưởng phòng kí xác nhận vào bảng chấm công chuyển đến phòng tổ chức cán bộ tổng hợp tính lương theo quy định.

Quản lí chất lượng lao động

Các thành viên trong bệnh viện phải thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.

Chất lượng lao động được thể hiên qua kết quả khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh, chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Đào tạo nhân lực

Hàng năm giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Lập kế hoạch đào tạo liên tục. nâng cao trình độ người lao động.

Sử dụng người lao động đúng chuyên ngành đào tạo.

Quy định trách nhiệm trong lao động

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bố trí sắp xếp nhân lực cho phù hợp với khả năng của người lao động.

Thực hiện quy chế quản lí lao động.

Thực hiện luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trưởng khoa, trưởng phòng có trách nhiệm:

Tổ chức lao động trong khoa, phòng hợp lí, an toàn và chất lượng.

Quan tâm đến tinh thần và vật chất người lao động, thăm hỏi và giúp đỡ khi ho gặp những khó khăn theo các chế độ hiện hành.

Các thành viên trong bệnh viện có trách nhiệm:

Chấp hành quy định cua pháp luật về lao động.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao vời tinh thần trách nhiệm cao, tận tình phục vụ người bệnh, đoàn kết nội bộ.

Thường xuyên học tập chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.