Trưởng khoa nội tiêu hóa: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 09:40 AM

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bênh và chữa bệnh theo đúng quy chế công lác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn chung của trưởng khoa. trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nội tiêu hoá có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bênh và chữa bệnh theo đúng quy chế công lác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bênh mắc bệnh tiêu hoá lây nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống bệnh tiêu hoá trong bệnh viện và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.