Y tá điều dưỡng nữ hộ sinh trưởng: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:27 PM
Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và trưởng phòng y tá (điều dưỡng) bệnh viện, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa nữ hộ sinh trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Hàng ngày đi thăm người bệnh. Nhận các y lệnh về điều trị và chăm sóc của trưởng khoa để tổ chức thực hiện.

Quản lí buồng bệnh và kiểm tra công tác vệ sinh, vô khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong khoa,

Kiểm tra, đôn đốc y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh và hộ lí thực hiện y lệnh của bác sĩ điều trị, quy chế bệnh viện, quy định kĩ thuật bệnh viện, báo cáo kịp thời trưởng khoa các việc đột xuất, những diễn biến bất thường của người bệnh để kịp thời xử lí.

 Lập kế hoạch và phân công công việc cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh và hộ lí trong khoa.

Tham gia công tác đào tạo cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, học viên, hộ lí và tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công.

Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc, công tác hành chính, thống kê và báo cáo trong khoa.

Theo dõi, chấm công lao động hàng ngày và tổng hợp ngày công để báo cáo.

Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh.

Uỷ viên thường trực kiêm thư ký hội đồng người bệnh cấp khoa.

Quyền hạn

Phân công y tế (điều dưỡng), nữ hộ sinh và hộ lí đáp ứng yêu cầu công việc của khoa.

Kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh và hộ lí thực hiện các quy định về quy chế bệnh viện.