Trưởng khoa răng hàm mặt: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 12:25 PM

Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống bệnh răng miệng tại khoa và tại cộng đồng, tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt theo đúng quy định của Nhà nước.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa. Trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa răng - hàm - mặt có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa răng-hàm-mặt, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức.

Đảm bảo vô khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống bệnh răng miệng tại khoa và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của tưởng khoa và trưởng khoa ngoại.