Trưởng khoa phụ sản: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 12:22 PM

Tồ chức tốt phẫu thuật sản phụ khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa gây mê - hồi sức.

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa phụ - sản có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa phụ - sản.

Tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt công tác thăm khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa.

Tham gia thực hiện các kĩ thuật về kế hoạch hoá gia đình tại khoa và tại cộng đồng.

Tồ chức tốt phẫu thuật sản phụ khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa gây mê - hồi sức.

Tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh tại khoa và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.