Trưởng khoa ngoại: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 12:20 PM

Thực hiện đúng các quy định kĩ thuật bệnh viện. Theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.

Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để bảo đảm an toàn phẫu thuật.

Thực hiện đúng các quy định kĩ thuật bệnh viện. Theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.

Có quyền quyết định phẫu thuật.

Có quyền chỉ định phẫu thuật viên cho từng trường hợp phẫu thuật (bệnh viện không có khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức).