Trưởng phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 09:21 AM

Nhận xét về tinh thần thái độ, trách nhiệm, khả năng công tác của các thành viên trong phòng để trình giám đốc xem xét, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng và kỉ luật.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng chỉ đạo tuyến chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến.

Nhiệm vụ

Lập kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho các viên chức tuyến dưới.

Tổ chức đợt công tác, các đoàn công tác hỗ trợ tuyến dưới thực hiện các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn, kĩ huật của tuyến dưới.

Định kì sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, báo cáo giám đốc bệnh viện.

Quyền hạn

Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

Điều phối các chuyên khoa cử người tham gia chỉ đạo tuyến.

Nhận xét về tinh thần thái độ, trách nhiệm, khả năng công tác của các thành viên trong phòng để trình giám đốc xem xét, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng và kỉ luật.

Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.