Trưởng khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng (nhiệm vụ quyền hạn)

9/23/2012 12:27:00 PM
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh trong tập 1uyện và điều trị, Hướng về cộng đồng chỉ đạo kỹ thuật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa vật lí trị liệu - phục hồi chức năng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa vật lí trị liệu - phục hồi chức năng và quy chế công tác khoa nội.

Kết hợp với các khoa lâm sàng khác thực hiện điều trị vật lí trị liệu - phục hồi chức năng cho người bệnh.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh trong tập 1uyện và điều trị.

Hướng về cộng đồng chỉ đạo kỹ thuật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.