Y tá điều dưỡng hành chính khoa: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:30 PM

Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để y tá (điều dưỡng) chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, y tá (điều dưỡng) hành chính khoa có nhiệm vụ sau:

Thực hiện công việc thống kê theo quy định

Ghi cập nhật sổ đăng kí người bệnh vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện và tử vong.

Báo cáo tình hình người bệnh hàng ngày, hàng tháng 3, 6, 9 và 12 tháng theo quy định.

Chuyển bệnh án đã được trưởng khoa duyệt của người bệnh ra viện tử vong đến phòng lưu trữ.

Bảo quản bệnh án, sổ, ấn chỉ và tài liệu trong khoa.

Quản lí thuốc dùng hàng ngày cho người bệnh trong khoa

Tổng hợp thuốc dùng hàng ngày theo y lệnh và viết phiếu lĩnh thuốc để trình trưởng khoa duyệt.

Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để y tá (điều dưỡng) chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

Kiểm tra sử dụng thuốc trực hàng ngày và bổ sung thuốc trực theo cơ số quy định.

Thu hồi thuốc thừa để trả lại khoa dược theo quy chế sử dụng thuốc.

Tổng hợp thuốc đã dùng cho một người bệnh trước lúc ra viện.

Lĩnh dụng cụ y tế, văn phòng phẩm. Lập sổ theo dõi và cấp phát để sử dụng theo kế hoạch của y tá (điều dưỡng) trưởng và trưởng khoa.

Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh khi cần.

Thay y tá (điều dưỡng) trưởng khoa khi được uỷ quyền.