Kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:35 PM

Thống kê, ghi lại kết quả xét nghiệm vào sổ lưu trữ và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay trưởng khoa.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa, kĩ thuật viên xét nghiệm có nhiệm vụ:

Thực hiện các xét nghiệm được phân công.

Pha chế các thuốc để kiểm nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng tiêu chuẩn quy định.

Lấy bệnh phẩm tại giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1 và các trường hợp xét nghiệm đặc biệt.

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, thực hiện đúng quy định kĩ thuật bệnh viện, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác.

Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, thuốc, hoá chất theo sự phân công và theo đúng quy định.

Thống kê, ghi lại kết quả xét nghiệm vào sổ lưu trữ và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay trưởng khoa.

Hướng dẫn thực hành cho học viên đến học theo sự phân công của trưởng khoa.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa.