Quy chế chỉ đạo tuyến bệnh viện

9/24/2012 5:25:42 PM
Hướng dẫn và tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kĩ thuật; thông báo kịp thời các sai sót về chuyên môn kĩ thuật.

Quy định chung

Chỉ đạo tuyến về khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo là trách nhiệm của bệnh viện.

Thực hiện chủ trương xã hội hoá chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bệnh viện phải phối hợp với các tổ chức xã hội, các cơ sở y tế hướng về cộng đồng thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Quy định cụ thể

Theo chỉ đạo của giám đốc bệnh viện, các trưởng khoa, trưởng phòng và trưởng phòng kế hoạch tổng hợp phải.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến:

Trong kế hoạch công tác hàng năm của bệnh viện phải có kế hoạch chỉ đạo tuyến.

Khám bệnh và chữa bệnh:

Hướng dẫn và tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kĩ thuật; thông báo kịp thời các sai sót về chuyên môn kĩ thuật.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, quy định kĩ thuật bệnh viện.

Hỗ trợ kĩ thuật khi có yêu cầu.

Định kì sinh hoạt và lắng nghe ý kiến đóng góp của tuyến dưới.

Đào tạo cán bộ:

Nhận cán bộ chuyên môn của tuyến dưới về thực hành, nâng cao tay nghề.

Tổ chức các lớp đào tạo về chuyên môn kĩ thuật tại bệnh viện hoặc tại cơ sở.

Nghiên cứu khoa học - công nghệ:

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về chỉ đạo tuyến.

Hướng dẫn và phối hợp các tuyến dưới làm nghiên cứu khoa học.

Hướng về cộng đồng:

Cùng với tuyến dưới hướng về cộng đồng thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia phòng chống dịch bệnh.

Vệ sinh môi trường, tham gia phòng chống dịch bệnh.

Sẵn sàng ứng cứu hộ từ tuyến dưới khi trong địa bàn có các thảm hoạ và các tệ nạn xã hội.

Sơ kết, tổng kết:

Phải tổ chức sơ kết 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm (12 tháng) việc chỉ đạo tuyến dưới theo kế hoạch của bệnh viện.