Trưởng khoa nội thận tiết niệu: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 11:01 AM

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nội thận - tiết niệu có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức các hoạt đông của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội .

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh nội thận - tiết niệu trong bệnh viện và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.