Trưởng khoa hóa sinh: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 01:06 PM

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm, trưởng khoa hoá sinh có nhiệm vụ, quyền hạn sau.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm, trưởng khoa hoá sinh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

Thực hiện các xét nghiệm hoá sinh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

Thực hiện vệ sinh môi trường theo quy chế công tác xử lý chất thải bệnh viện.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm.