Trưởng khoa giải phẫu bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

9/23/2012 1:11:08 PM
Đối với các trường hợp tự tử, tai nạn, đột tử, chết không rõ lí do hoặc nghi ngờ có liên quan đến pháp luật, trưởng khoa phải báo cáo giám đốc để mời cơ quan pháp luật cùng tham gia giải quyết.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm, trưởng khoa giải phẫu bệnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa giải phẫu bệnh.

Sắp xếp các buồng, labô liên hoàn và hợp lí đảm bảo công tác chuyên môn.

Thực hiện việc tiếp nhận và bảo quản an toàn tử thi.

Thực hiện công tác khám nghiệm tử thi và xét nghiệm vi thể theo đúng quy chế giải quyết người bệnh tử vong.

Kiểm tra và duyệt các kết quả xét nghiệm. Trực tiếp kiểm tra tại các tiêu bản phức tạp hoặc các kết quả nghi ngờ.

Bảo quản các tiêu bản giải phẫu bệnh theo đúng quy định. Cung cấp tài liệu giải phẫu bệnh khi có ý kiến của giám đốc.

Tổ chức công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc và xử lí chất thải theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn và quy chế xử lí chất thải bệnh viện.

Đối với các trường hợp tự tử, tai nạn, đột tử, chết không rõ lí do hoặc nghi ngờ có liên quan đến pháp luật, trưởng khoa phải báo cáo giám đốc để mời cơ quan pháp luật cùng tham gia giải quyết.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm.

Chỉ định người phẫu thuật tử thi và đọc kết quả.